Category Archives: ปอนด์

ปอนด์ผันผวนก่อนร่วงหลังดัชนีผลิตภัณท์มวลรวมอังกฤษ

August 28, 2558 BE, 3:38 PM ข่าวGOLD,GBPUSD Picture : m… Read More »

ยอดดัชนีสินเชื่อที่อยู่อาศัยอังกฤษลดลง

August 26, 2558 BE, 5:56 PM ข่าวGBPUSD,ปอนด์,ดอลลาร์ Pi… Read More »

ปอนด์แข็งเหนือดอลหลังประกาศดัชนีเครดิตผู้บริโภค

July 29, 2558, 3:54 PM,ข่าวforex,gbpusd, New: www.หุ้นอ… Read More »